Sosyal Uygunluk Politikamız

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması ile yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, Sosyal Uygunluk Politikası’nın şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü iş yeri ortamını oluşturma hedeflerini gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.

Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan ‘bildirim kutuları’ kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikâyet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir, bunlar üst yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır. Yasaların gerektirdiği düzenlemelere ve personellerden gelen bildirimlere uygun olarak sürekli gelişim faaliyetleri gerçekleştirilir. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza, duyuru panosu aracılığı ile duyurulur, tedarikçilerimize resmi web sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.

Sosyal Uygunluk Politikamız aşağıdaki bileşenleri kapsar:

 1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma):İşyerimiz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapmaz. Şirketimizde çalışma esasları gönüllülük esasına dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olmaz veya ertelemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.
 2. Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi:İşyerimiz çocukların her türlü istismardan korunması, sağlıklı gelişimi ve eğitim hakkına duyulan kurumsal saygı çerçevesinde 18 yaşından küçük çalışan bulundurmamaktadır. Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket eder.
 3. Ayrımcılığın Önlenmesi:İşyerimiz, çalışanlar arasında kesinlikle dil, din, ırk, mezhep renk, etnik köken, medeni durum, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, yaş, hamilelik ve engellilik ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi taahhüt eder. Bu işlerin yapılmasında kanunların hamilelere, genç işçilere ve engellilere tanıdığı özel çalışma şartları dışında tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunar.
 4. Çalışma Saatleri ve Ücretler:(Ücret / Maaş / Ödemeler) İşyerimiz, çalışanlarına sektörel ve yerel iş gücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunarak bu çabaları destekleriz.
 5. Sağlık ve Güvenlik:İşyerimiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini asgariye indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Kurumumuzda, şiddetin, tehdidin, istismarın ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterilir. Yasal mevzuatın düzenlediği tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanır.
 6. Toplum ve Paydaşlara Bağlılık:İşyerimiz paydaşlarının görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ̆ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkân sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.
 7. Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı):İşyerimizde, yasalara uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için, işe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. Yabancı uyruklu çalışanların çalışma konusundaki yasal hakları korunur.
 8. İnsan Kaçakçılığı:İşyerimiz kaçak işçi çalıştıramaz.
 9. Dinlenme Günleri ve Tatiller:Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerini kullanırlar. İşin niteliğine göre çalışma günleri farklılık göstermektedir.
 10. İşe Alma ve İstihdam:Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.
 11. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri):İşyerimiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday çalışana teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” veya koşula göre “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden çalışana sözleşme ve işin/kurumun gerektirdiği evraklar imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışana verilir, oryantasyon eğitimi ile kurumumuz ve işin gerektirdiği tüm kural ve uygulamalar ilgili çalışana aktarılır.
 12. İşçi Disiplini:İşyerimiz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz.
 13. Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Hususları:Şirketimiz olarak amaçlarımızdan biri de Çevre ve İş Sağlığı Güvenliğini azami ölçüde sağlamaktır. Çevremizin ve faaliyetlerimizden etkilenen tüm tarafların maruz kalabilecekleri riskleri minimize ederek can, mal ve çevre emniyetini tesis etmek; yasal şartları karşılamak ve geliştirmek, bu konudaki bilinç düzeyini yükseltmek ve sosyal sorumluluk anlayışımızın müşterilerimiz dâhil olmak üzere toplumda anlaşılmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır.
 14. Gümrük Mevzuatına Uygunluk:Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdasan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek programlar tesis etmeyi taahhüt eder.
 15. Örgütlenme, Sendikalaşma ve Toplu Çalışma Hakkı (Birleşme Özgürlüğü):İşyerimiz, tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme, sendikalaşma ve toplu çalışma hakkına saygı göstermeyi; örgütlenme, sendikalaşma ve toplu çalışma hakkını kullanan çalışanlar üzerinde baskı kurmamayı ve ayrımcılık yapmamayı taahhüt eder
 16. Etik İlkelere Uymak:İşyerimiz tabi olduğumuz tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı, ilgili yönetmeliklere uygunluğu kanıtlamak üzere kayıtları şeffaf ve güncel tutmayı, işyerinizde yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline müsamaha göstermemeyi; çıkar sağlamak, iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye alıp vermemeyi, Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmayı, çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmayı, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korumayı taahhüt eder.
 17. Dilek ve Şikayetler:İşyerimiz her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletmesi için gerekli şikayet ve öneri mekanizmasını kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamayı, çalışanın yapacağı dilek, öneri ve şikayet bildirimlerinde kendisine misilleme yapılmamasını, çevredeki topluluklardan şirket ve çevresel konular (koku, gürültü, atık vb.) ile ilgili gelen şikâyetleri ele almak için; işçilerden gelen şikâyetlerin iletilmesinde olduğu gibi şikâyet ve öneri mekanizmasının kullanılmasını teşvik etmeyi taahhüt eder.
  Dilek ve şikayetlerinizi sikayet@gulecmatbaa.comadresine iletebilirsiniz.
 18. Tedarik Zinciri Yönetimi:İşyerimiz satınalma yapılan tedarikçilerin, taşeron ve iş ortaklarının sosyal uygunluk taahhütnamelerini almayı, her birini sosyal uygunluk açısından değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarına göre aldıkları makul ve yeterli tedbirleri izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini sürekli iyileştirmek için karşılıklı bir iş birliği yaklaşımını desteklemeyi taahhüt eder.
 19. Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum:Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını ve gönüllü olarak uyguladığımız Yönetim Sistemleri standartlarını sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi taahhüt eder.
 20. Ürün Güvenliği Önlemleri:Yüklemelerinde, güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, yasadışı biyolojik veya kimyasal madde ve kaçak malların) bulunmamasını sağlamayı taahhüt eder.
 21. Yönetim Sistemi:Sosyal Uygunluk ve Sosyal Performans ekibinin faaliyetlerini, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin sosyal uygunluk standartlarına, işyeri davranış kurallarına ve BSCI ilkelerine uygun bir yönetim çatısı altında yürütmeyi, bu konuyla ilişkin sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve periyodik aralıklarla gözden geçirmeyi, tüm bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan bütçeyi sağlamayı taahhüt eder.

İletişim Bilgileri

Buca Organize Sanayi Bölgesi , 3. Bölge
Yahya Kemal Beyatlı Cd. No: 112  35390
Buca – İZMİR

Tel:
+90 232 461 96 81
+90 232 461 96 89
+90 232 486 24 46

Fax: + 90 232 486 12 05

E-Mail: info@gulecmatbaa.com